انواع فرم بدن (سیب)
s1

انواع فرم بدن (سیب)

انواع فرم بدن:

فرم سیب

جزییات:

تجمع چربی در این فرم از بدن در قسمت میانی بدن میباشد

خط کمر نامشخص است

پاهای زیبا

قفسه سینه بزرگ تا متوسط است

راه حل:

از لباس هایی استفاده کنید که کمر شما را بازیک تر نشان دهد و به متناسب شدن بدن شما کمک کند

از رنگ های تیره  در اطراف ناحیه کمر استفاده کنید مثل کمربندی تیره

جزییات را در پایین تنه نگه دارید.

انواع شلوار

انواع کت

شلوارک مناسب

ترک یک پاسخ